Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Jak krásná jest obloha nebeská za jasného dne, jak velebně putuje slunce po dráze rozkošně modravé! Nedivme se potom, že malý skřivánek rád vzlétá k blankytu, že člověk již od nepamětných dob pohlížel k obloze a dojat jsa velkolepostí a nesmírností modravého klenutí, volal: „Tam, tam musí býti sídlo bytostí dobrých, nadpřirozených, sídlo bohův a duši blažených, jako tam kdesi dole v podzemí, v temnotách věčných jest sídlo zlých duchův“. I dnes zbožný křesťan modle se pohlíží vzhůru k obloze nebeské; neboť tam v končinách nesmírných jediné sídlí všemocný Tvůrce všehomíra, tam jest nebe, sídlo svatých.

A což když noc se přiblíží a temno rozestře plášť svůj po zemi znavené, jaká krása ! jaký třpyt! Obloha za dne jasně modrá halí se v roucho jiné, nádhernější, v temné sice, za to však zdobené třpytem nesčíslných hvězd drobounkých i velkých, jasně kmitajících i klidným svitem k nám pozemšťanům shlížejících.

Obr.: Robot Dextre (obratný, zručný) pracující na STS-124 ...

Což tu teprve člověk velebností tou jatý a vědomý své nicotnosti s údivem patří k milionům těch světel, mimovolně spíná ruce a klaní se v duchu Tvůrci té krásy neskonalé.

A skutečně! Od nepamětných dob poutala k sobě obloha citlivou duši lidskou a byla pro velebnost svou velebena básníky všech národův a opěvána výrazy nejvznešenějšími. Než po citu záhy následoval rozum. Bádavý duch lidský nespokojil se podivem nad krásou oblohy nebeské, nýbrž vytrysklo v něm množství otázek, a učinil sobě úkolem, aby na otázky ty odpověděl – a vysvětlil.

Jak daleko sahají hranice klenby nebeské? Co jsou nesčíslná světla ta? Jsou-li to tělesa svítící, odkud světlo jejich? Jaká vzdálenost dělí jednotlivá tělesa ta? Co jesť naše země a v jakém poměru jest k oněm tělesům svítícím? Co jest blahodárné slunce, jak vzdáleno a jaký poměr jeho k zemi naší a k ostatním těm tělesům? Jaká jest dráha těles těch a jakými zákony se pouť jejich spravuje? Tak počal se tázati člověk, otázky podobné množili se do nekonečna, a podnes snaží se duch lidský, aby na otázky ty odpověděl.

A věru, zbývá ještě mnoho záhad, jež posud člověku se nepodařilo vysvětliti ani objasniti, ačkoliv na velké množství otázek těch podařilo se odpověděti, a ač byly vyzkoumány mnohé zákony, jimiž se svět hvězdný spravuje a řídí. Odpovědi ty a zákony z nich plynoucí byly sestaveny pak ve zvláštní nauku – vědu, kterou nazýváme „vědou hvězdářskou“, řeckým slovem „astronomie“. Badatelé, kteří výhradně vědou tou se zabývají, slovou hvězdáři čili astronomové.

Co jest tedy astronomie? Astronomie čili hvězdářství jest věda, která vyšetřuje tělesa nebeská a stanoví zákony, jimiž tělesa ta se řídí. Poněvadž pak tělesa nebeská jsou hvězdy, vydáme se v myšlenkách svých do neskonečné prostory světové, abychom hvězdy, velkolepé to hmoty, blíže seznali. Úkazy astronomické na obloze nebeské jsou tyto: Hvězdy jednotlivé, mléčná dráha, mlhoviny, vlasatice čili komety, povětroně neb létavice (padající hvězdy) a zvířetníkové (zodiakální světlo). O každém tomto zjevu promluvíme zvláště, nakonec pak o zemi, slunci a měsíci a vzájemném poměru jejich. Poslední tři jsou také hvězdy – nám bližší, země jakožto bydliště člověčenstva, slunce blahodárný dobrodinec a měsíc souputník zemský.

Z knihy Hvězdářství od Prof. R. Kreutze z roku 1904 přepsal

Petr Kratochvíl
23. 06. 2008
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Nový úlovek v gama síti
Přistání raketoplánu Atlantis odloženo
Novy na UV snímku M31?
Instantní galerie 4
Pluto: další meta
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2020 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691