Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Astronomické vzdělávání mentálně retardovaných 1

Projekt Astronomické vzdělávání mentálně retardovaných věnuji svému příteli, geniálnímu houslovému interpretovi Jakubovi Jakoubkovi za jeho neocenitelnou podporu v nejtěžších chvílích a za skvělé koncerty, jichž se mi skrze něj dostalo.

Kdo se jako člověk narodil, má být jako člověk vzděláván. Jan Ámos Komenský

Není těžké milovat dítě zdravé a krásné, avšak jen velká láska se dovede sklonit k dítěti postiženému. Prof. Rudolf Jedlička

Hvězdárny a planetária by měly bez jakékoliv selekce s přihlédnutím k etickým společenským normám sloužit všem lidem. Tedy měly by sloužit i mentálně retardovaným, byť v počátečních úvahách jistě mnozí pochybují o smyslu astronomického vzdělávání těchto lidí. Tyto pochybnosti však spíše vyplývají z psychologického "zákona" vyčleňovat outsidery skupiny - zvláště pak jedince nenormální či nějak postižené (viz. dezirabilita a sociální akceptabilita /tomu se budu věnovat také v článku souvisejícím s tzv. talentovanými jedinci/). Myslím, že etické pojetí astronomického vzdělávání oligofreniků spíše než ve vzdělávací exploataci spočívá v upevňování zdravého sebevědomí slabomyslných i lidí, kteří jim jsou nějak blízcí (rodina, přátelé apod.). Hodně vypovídá následující citace:

"Každý duch má právo plně se rozvinout. Možná, že se rozvine jen málo, ale i na to má právo, stejné právo, jako máš ty nebo kdokoliv jiný. Odepřeš-li mu právo vědět, co může vědět, dopouštíš se bezpráví." (Pearl S. Bucková - Zůstala dítětem).

Než se slepě vrhat k možná rádobyaltruistickým počinům, kde zacházím s lidmi, nějakým způsobem je ovlivňuji a mimo to, že jim mohu pomoci, jim svoji neopatrností a uspěchaností mohu ublížit, se nejdříve snažím s problematikou co nejvíce obeznámit a nahlédnout do různých nečekaných zákoutí, která mi může doposavad mi neznámý svět "jiných" připravit. Přesvědčili mě o tom projekty zabývající se tyfloastronomií (astronomie zrakově handicapovaným) a jiné, tematicky spíše relativně hraniční, projekty. Tedy:

Mentální retardace (lat. mens = mysl, rozum; retardare = opožďovat), oligofrenie (lat. oligo = málo, phrén = mysl) nebo také slabomyslnost jako nevyvinutost celé osobnosti s podstatným postižením rozumových schopností je "problémem" celospolečenským a proto je nutné se oligofrenikům věnovat i na poli vzdělávací a kulturní astronomie. Uvažme jen počet oligofreniků v populaci - plná 3 až 4 % (různé zdroje se někdy značně liší)! Mezi mentálně retardované se řadili lidé mající inteligenční kvocient pod 85 podle Wechslerovy stupnice pro děti a pro dospělé a inteligenční škály L. M. Termana a M. A. Merrillové (viz. Standfordská revize Binetovy inteligenční škály - později návrhy UNESCO na revizi testu Termanova a Merrillové ). Světová zdravotnická organizace WHO oligofrenii třídí na tyto stupně:

IQ 68-85 mírná duševní zaostalost - slaboduchost
IQ 52 - 67 lehká slabomyslnost (oligofrenie) - debilita
IQ 36 - 51 středně těžká slabomyslnost (oligofrenie) - imbecilita
IQ 20 - 35 těžká slabomyslnost (oligofrenie) - prostá idiocie
IQ pod 20 těžká slabomyslnost (oligofrenie) - těžká idiocie
Oligofrenie blíže neurčená

L.M.Terman rozlišoval tyto hodnoty inteligenčního kvocientu:

IQ nad 140 - genialita
IQ 120 až 140 - vysoký nadprůměr
IQ 110 až 120 - nadprůměr
90 až 110 - průměr
80 až 90 - tupost (později podprůměr)
70 až 80 - slaboduchost (omezenost - rozhraní slabomyslnosti)
50 až 70 - debilita
25 až 50 - imbecilita
pod 25 - idiocie

Rozložení osob v populaci podle Teyschla a Bruneckého:

IQ nad 150 - genialita (0,1 % v populaci)
IQ 130 až 150 - mimořádně vysoká inteligence (3 % v populaci)
IQ 115 až 130 - vysoká inteligence (14 % v populaci)
IQ 85 až 115 - normální inteligence (66 % v populaci)
IQ 70 až 85 - nízká inteligence (14 % v populaci)
IQ 50až 70 - debilita
IQ 25 až 50 - imbecilita (3 % v populaci)
IQ menší než 25 - idiocie

Wachslerovo rozložení osob podle inteligence v populaci:

130 a výše - značně nadprůměrná (2,2 % v populaci)
120 až 129 - nadprůměrná (6,7 % v populaci)
110 až 119 - mírně nadprůměrná (16,1 % v populaci)
90 až 109 - průměrná (50 % v populaci)
80 až 89 - podprůměrná (16,1 %v populaci)
70 až 79 - hraniční inferiorita (6,7 % v populaci)
69 a níže - slabomyslnost (2,2 % v populaci)

Zastoupení oligofreniků v populaci podle Matulaye (pouze orientačně):

Idiotů - 0,25 %
Imbecilů - 0,5 %
Slabomyslných lehkého stupně - 2 až 3 %

Někteří autoři (např. Sovák) zařazují do přechodného pásma i podprůměrné osoby a uvádí, že počet slaboduchých je přibližně 15 % v celkové populaci.

Z hlediska vzdělávacího nás především (avšak nejen) zajímá vzdělavatelnost oligofreniků, tedy přesněji, jestli se někdy naučí psát a číst, zda jsou schopni analyzovat a syntetizovat znaky písma apod. - to odpovídá hraniční oblasti IQ 50 (Je třeba rozlišovat podprůměrnou inteligenci, jež je spodním pásmem normální inteligence od slaboduchosti, která spadá do přechodného pásma od IQ 70 do IQ 80 a od slabomyslnosti (oligofrenie), kam spadají lidé s IQ nižším než 70). Jisté potíže nastávají u nadprůměrného IQ, jelikož v této oblasti (resp. i u průměrného IQ) se objevují kvalitativně rozdílné inteligenční typy (matematicko-logické, názorové, slovně logické apod. schopnosti. U nadprůměrných jedinců se také objevují specifické nadprůměrné schopnosti zaměřené na uměleckou činnost hudební, literární, výtvarnou apod. a na schopnosti činnosti tvůrčí - tím se zabývá oblast kreativity /tvůrčí tvořivosti/.).

U mnoha slabomyslných jedinců se někdy objevují i nápadné anomálie lebky popřípadě i jiných orgánů. Např. mikrocefalie (malá mozkovna), turicefalie (věžovitá lebka), makrocefalie, hydrocefalie (abnormálně velká hlava), Downova choroba (mongolismus s degenerativními stigmaty v obličeji, na rukou apod.). Osobnostně se mentálně retardovaní zpravidla rozdělují na typ torpidní (nápadný klid a apatičnost) a typ eretický (verzatilní - nápadný neklid způsobený nedostatečným útlumem zejména podkrovních inervací). Zařazení mezi tyto typy však záleží na závažnosti oligofrenie a také na vývojových fázích (u eretických dětí se psychomotorický neklid s narůstajícím věkem zmenšuje).

Příčin vzniku oligofrenie je veliké množství, proto pro přehled uvádím schémata možných příčin mentální retardace. Příčiny rozdělujeme na vrozené a získané, endogenní a exogenní, dědičné a získané.

Schéma - Vrozené a získané

Příčiny:

 1. Vrozené
  1. Před porodem
   1. Dědičné
   2. Chromozomální
   3. V období gravidity
  2. Kolem porodu (např. dětská mozková obrna)
 2. Získané
  1. Biologické během života (např. encefalitida)
  2. Sociální
   1. Rodinná výchova
   2. Školní výchova
   3. Výchova mimoškolní a mimorodinná

Schéma - Endogenní a exogenní

Příčiny:

 1. Endogenní
  1. Dědičné (prostřednictvím genů)
  2. Při koncepci (např. radiace, drogy)
  3. V průběhu gravidity
  4. Kolem porodu
  5. Později v životě (např. encefalitida)
 2. Exogenní
  1. Rodinná výchova
  2. Škola
  3. Výchova mimoškolní a mimorodinná

Schéma - Dědičné a získané

Příčiny:

 1. Dědičné (před koncepcí)
 2. Získané
  1. Při koncepci (např. radiace, drogy)
  2. V průběhu gravidity (např. drogy)
  3. Kolem porodu
  4. Později v životě
   1. Mozkové příhody
   2. Výchova
    1. Škola
    2. Rodina
    3. Společnost

Schéma - Rozdělení z hlediska binárního diagnostického procesu (ukázka formy diagnostického klíče, v tomto případě klíč zaměřený na příčinné okruhy pro vznik mentální retardace)

1 příčiny:

 • 2a dědičné (geny)
  • 18a normální
  • 18b subnormální (patologické) - oligofrenie
 • 2b získané
  • 3a přímé působení na CNS (centrální nervový systém)
   • 4a fyzikální a chemické vlivy (radiace, drogy)
    • 5a fyzikální a chemické vlivy na chromozomy apod.
     • 6a drogy, léky, alkohol, nikotin aj. - jejich vlivy na chromozomy apod. - oligofrenie
     • 6b fyzikální vlivy na chromozomy (např. radiace) apod. - oligofrenie
    • 5b fyzikální a chemické vlivy později apod.
     • 7a fyzikální a chemické vlivy v době gravidity apod. - oligofrenie
     • 7b fyzikální a chemické vlivy před porodem, kolem něho a po něm apod.
   • 4b poruchy vývoje organismu - oligofrenie
  • 3b nepřímé působení na CNS

Tj. rozdělení z hlediska binárního dichotomizování (pomocí dvojkové soustavy). Čísla s písmeny malé abecedy z hlediska matematické terminologie značí "uzly" , jež se musí navzájem lišit (označení "a", "b", tj. pro jednu nebo druhou alternativu). Spojnice mezi jednotlivými úrovněmi - body jednotlivých úrovní schématu - (pomyslné přímky) tvoří v mat. term. hrany. Hrany a uzly tvoří soustavu algoritmů - každý algoritmus přechází ze širších a složitějších struktur na užší struktury příčin.

Je třeba myslet na to, že většinou je příčin více v nestejné časové koincidenci, v určitých kauzálních řetězcích na úrovni horizontální i vertikální. Takový jedinec je fenotyp s příčinami v jejich jednotě a celistvosti.

Příště si řekneme více o rodinách, školách i jiných organizacích, které se mentálně retardovaným věnují. K praktickým ukázkám astronomického vzdělávání mentálně retardovaných, k "nástrojům" takového počinu si nastíníme v části třetí.

Petr Závodský

| Zdroj: ASTARTé IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
J. A. G.
Ilustrační foto...
Astronomický víkend v Ostravě
Ilustrační foto...
Otisk měsíčního záblesku
Ilustrační foto...
Týden Slunce s Leonardem
Ilustrační foto...
Obloha v květnu
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691