Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

CESLAB nebude...

Vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dnes představilo strategii budování výzkumné infrastruktury v České republice.

Na základě doporučení hodnotícího panelu předních zahraničních odborníků za předsednictví Fritze Ohlera schválilo ministerstvo šest ambiciózních výzkumných projektů (v kategorii velkých projektů), které mají díky své kvalitě velkou šanci získat desítky miliard korun v rámci prioritní osy „Evropská centra excelence“ Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) financovaného Evropskou unií.

Vybrané velké projekty jsou následující:

ELITPALS má za cíl vybudovat v ČR nový typ laseru, který dosud v dané kvalitě na světě neexistuje. Na jeho potřebnosti se shodlo široké spektrum partnerů a budoucích uživatelů napříč EU. Realizace projektu ELITPALS v ČR tak představuje jedinečnou příležitost postavit ČR na mapu evropského výzkumu v oblasti laserové fyziky. Projekt má potenciálně významné vazby na náš optický a elektronický průmysl. Předkládá Akademie věd České republiky (AV ČR)

BIOCEV ve Vestci u Prahy se má stát centrem funkční genomiky s celostátní působností. Podle názoru zahraničních expertů je BIOCEV s ohledem na fázi, ve které se nachází OP VaVpI, na dobré cestě, aby se stal úspěšným velkým projektem. Předkládá Akademie věd ČR. IT4Innovations má za cíl vybudovat v Ostravě superpočítačové centrum a současně vytvořit výzkumný tým zaměřený na aplikovanou informatiku a výpočetní technologie (computing).

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry (CVEVL) je zaměřen na výzkum možností energetického využití geotermální energie litosféry. Tato oblast výzkumu alternativního energetického zdroje je dosud v počátcích a vyžaduje značné počáteční investice do geologického průzkumu (nákladné hloubkové vrty), jejichž prostřednictvím je možné ověřit potenciál pro případné další ekonomické využití tohoto zdroje. Realizace tohoto projektu by podle hodnotitelů měla vést k významným celospolečenským přínosům a mohla by ČR postavit mezi čelné státy, které usilují o ekonomické využití tohoto druhu energie.

CEITEC má za cíl integrovat nejkvalitnější výzkumné kapacity v oblasti materiálového výzkumu a výzkumu o živé přírodě (life science) z několika vysokých škol a ústavů AV ČR v Brně. Zahraniční hodnotitelé ocenili snahu o integraci v podobě jasně strukturovaných výzkumných programů, které propojují týmy z partnerských organizací a vytvářejí předpoklady pro mezioborovou integraci a spolupráci. Rovněž konstatují značný vědecký potenciál výzkumného týmu. Udržitelná energetika se týká posílení výzkumné kapacity v oblasti energetiky, zejména jaderné. Jeho předkladatelem je konsorcium týmů z Ústavu jaderného výzkumu Řež a Škoda výzkum s.r.o. Plzeň, které má nezpochybnitelnou kompetenci v této oblasti a rovněž vykazuje velmi dobré výsledky z hlediska komerční spolupráce s firemní sférou.

Proč nebyl doporučen CESLAB

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že mezinárodní panel při svém posuzování vycházel z podkladů (vědeckého záměru a ekonomické rozvahy) zaslaných předkladateli. Co se týče projektu Středoevropské synchrotronové laboratoře CESLAB, který v uplynulých dnech přitahoval pozornost médií, mezi jeho nejvýraznější rizika patří čas a financování. Na rozdíl od ostatních předložených velkých projektů představují dva ze tří předkládaných infrastrukturních projektů Akademií věd ČR (ELITPALS a CESLAB) podstatnou odlišnost - oba vyžadují výrazné záruky z národní úrovně pro zajištění jejich udržitelnosti (dle zkušeností z provozu podobných zařízení na celém světě je nutné počítat s téměř 100% financováním z veřejných rozpočtů). Oba také vyžadují významné závazky na národní úrovni pro vznik specializovaných programů pro zajištění jejich činnosti a také závazek obnovovat a modernizovat zařízení. Projekt CESLAB však spoléhá téměř výlučně na zdroje domácí, kdežto u ELITPALS je možné kalkulovat s prostředky od dalších členských států, neboť se počítá s jeho zařazením na tzv. cestovní mapu výzkumných infrastruktur EU - ESFRI.

Realizaci projektu CESLAB, obdobně jako v případě projektu ELITPALS, s největší pravděpodobností nebude možné zcela dokončit do roku 2015 (podle názoru expertů je 6 let obvyklá doba výstavby v případě bezproblémového průběhu). I v případě, že bude stavební část hotova v roce 2015, bude nezbytné investovat dále do vybavení (podle odhadu expertů přibližně 50 milionů Euro na 10 beamlines), do vlastního provozu zařízení (odhadem 30 milionů Euro ročně), a rovněž do rozvoje programu pro rozvoj komunity uživatelů synchrotronu. Jako největší slabina projektu se tedy jeví jeho nadměrná finanční náročnost, resp. nemožnost v našich podmínkách finančně zajistit dva srovnatelně velké infrastrukturní projekty. V případě projektu CESLAB navíc dle názoru expertů není reálné očekávat významný rozsah finančních příspěvků ze strany dalších zemí, a prakticky vyloučeno je jeho zařazení mezi prioritní projekty ESFRI (a z něj plynoucí možnost získat dodatečné příspěvky na provoz). Na základě posudku mezinárodního panelu proto MŠMT hodlá jako prioritní podpořit nákladný infrastrukturní projekt Akademie věd ČR ELITPALS a druhý projekt AV ČR CESLAB, s ohledem na uvedená omezení a rizika a na možnosti státního rozpočtu, nedoporučit k další přípravě. Třetí projekt AV ČR, BIOCEV, byl mezi vybrané projekty zařazen.

Zahraniční experti a Rada pro výzkum a vývoj potvrzují stanovisko MŠMT k CESLAB

V reakci na kritiku MŠMT ze strany Akademie věd České republiky předseda mezinárodního hodnotícího panelu složeného z předních zahraničních expertů Fritz Ohler a Rada pro výzkum a vývoj nezávisle na sobě potvrdili správnost stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k projektu CESLAB. Ukazuje se tak, že obvinění, která v této souvislosti vznesla Akademie věd ČR, nebyla pravdivá. Rada pro výzkum a vývoj se zároveň důrazně ohradila proti jakékoliv formě nátlaku na rozhodování řídícího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).Akademie věd ČR se ve svém prohlášení připojila k poslanci Ivanu Ohlídalovi a obvinila vrchního ředitele sekce řízení operačních programů EU na MŠMT Jana Vitulu jednak z dezinterpretace výstupů mezinárodního hodnotícího panelu pod vedením Fritze Ohlera, jednak z toho, že se nepravdivě odvolával na stanovisko Rady pro výzkum a vývoj. V obou případech však stojí pravda na straně MŠMT.

Předseda mezinárodního hodnotícího panelu Fritz Ohler a vedoucí expertní skupiny George Bonas přitom ve svém dopisu z pátku 12. září potvrzují, že „závěry MŠMT plně korespondují s názorem expertů, tak jak byl vyjádřen v průběhu evaluačního procesu.“ Rovněž Rada pro výzkum a vývoj se ve svém usnesení z téhož dne k této otázce znovu vyjádřila: „Rada s rozhodnutím MŠMT jako řídícího orgánu plně souhlasí a podporuje jeho rozhodování.“ Odmítla také jakékoliv formy vnějšího nátlaku na rozhodovací proces, ať už ze strany institucí, nebo politiků.

Akademie věd je historicky bezesporu významným partnerem v rámci segmentu výzkumu a vývoje v ČR. Není však možné zneužívat tohoto prestižního postavení k prosazování jednostranných zájmů, říká vrchní ředitel Vitula. My jsme udělali maximum pro to, aby celá věc proběhla korektně a transparentně. Na základě požadavku Evropské komise jsme provedli předvýběr projektů. Serióznost našeho postupu je dokladována tím, že jsme povolali hodnotící tým nezávislých zahraničních odborníků, ve kterém jsou zástupci renomovaných institucí typu Centre National de la Recherche Scientifique, Max Planck Institute, European Science Foundation a další odborníci zapsaní v databázi hodnotících expertů Evropské komise. Zcela jsme se drželi jejich doporučením, postup jsme konzultovali i s Radou pro výzkum a vývoj, která s naším postupem vyslovila opakovaně souhlas. Mimo jiné jsme byli vedeni snahou šetřit peníze daňových poplatníků (což je třeba příklad AV ČR) i předkladatelů. Už samotná příprava takto náročných projektů stojí desítky milionů korun a pokud bychom neudělali předvýběr a nevyřadili některé projekty, ty peníze by se bezúčelně utrácely dál. Vzhledem k celkové alokaci určené na výzkumné infrastruktury bychom rádi podpořil též celou řadu vysoce kvalitních vědeckých a výzkumných pracovišť v celé republice, např. v Liberci, Pardubicích, Kladně, Olomouci, Ostravě atd. Navíc počítáme i se dvěma ze tří projektů AV ČR: ELITPALS a BIOCEV.

Shrnutí vývoje

V průběhu vyhodnocování absorpční kapacity OP VaVpI v únoru až dubnu 2008 bylo identifikováno větší množství projektových záměrů s rozpočtem vyšším než 50 milionů Euro. Jen prostý součet rozpočtů těchto záměrů přesahuje finanční alokaci prioritních os 1 (Evropská centra excelence) i 2 (Regionální centra výzkumu a vývoje). Proto bylo zřejmé, že zdaleka ne všechny chystané velké projekty bude možné podpořit. Na tuto situaci poukazovala v rámci projednávání OP VaVpI i Evropská komise a požadovala jasné stanovení postupu vytvoření kratšího seznamu. Současně řada žadatelů opakovaně a oprávněně poukazovala na vysoké riziko zmařených investic u velkých projektů a obracela se na Řídící orgán s žádostí o stanovisko k tomu, které projekty mají šanci na úspěch a které nikoliv.

Přestože finální rozhodnutí o udělení podpory velkých projektům v rámci OP VaVpI je v kompetenci Evropské komise, přistoupil Řídící orgán OP VaVpI z uvedených důvodů k před-hodnocení předkládaných velkých projektů. Řídící orgán se navíc domnívá, že je vhodné, aby česká strana definovala své priority, které ovlivní směřování české vědy a výzkumu na mnoho let dopředu. Z tohoto důvodu by základní výběr projektů měl zůstat v kompetenci české strany, tj. řídícího orgánu, a česká strana by posléze měla předložit Evropské komisi ke schválení pouze prioritní projekty. V hodnocení projektů byly využity osvědčené mezinárodní standardy a Evropská komise byla o postupu řídícího orgánu informována. Finální hodnocení velkých projektů samozřejmě proběhne v rámci oficiální výzvy do programu OP VaVpI.

msmt

| Zdroj: MSMT IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Kometa Holmes očima polských astronomů
Ilustrační foto...
Jules Verne
Ilustrační foto...
Odyssey u cíle!
Ilustrační foto...
David a goliáš
Ilustrační foto...
Rádio IAN: Záhady prostoročasu
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691