Já, Galileo Galilei, 
 
syn zemřelého Vincenza Galileiho, Florenťan, stár sedmdesát let, jako obžalovaný před tímto soudem klečím před vámi, nejvznešenější a ctihodní páni kardinálové, před hlavními inkvizitory proti kacířství v celém křesťanském světě, maje před svými zraky a dotýkaje se svýma rukama Svatého písma -- přísahám, že jsem vždy věřil, věřím a s pomocí Boží věřit budu, co apoštolská Svatá církev římskokatolická k věření předkládá. Avšak i po poučení, které mi spravedlivě uděleno bylo tímto Svatým úřadem, že mám se vzdáti, a to zcela, falešného názoru, že Slunce jest středem světa a že se nepohybuje a že Země není středem světa a pohybuje se, dále, že nesmím sdíleti, obhajovati, učiti, šířiti jakýmkoli způsobem, slovem či písmem, výše zmíněný názor; poté, co mi bylo objasněno, že tento názor se příčí pravdě Písma svatého -- sepsal jsem knihu a dal vytisknout, ve které vykládám o tomto zavrženém názoru a ve které předkládám výmluvné důkazy podporující tento názor, aniž uvádím jakékoli jejich vyjasnění. Pročež jsem byl Svatou inkvizicí označen za silně podezřelého z kacířství, za podezřelého z toho, že věřím, že Slunce je středem světa a nepohybuje se a že Země není středem světa a pohybuje se. 
Z tohoto důvodu, abych odstranil z myslí Vašich Eminencí a z myslí všech křesťanů toto silné podezření, důvodně proti mně vznesené, z upřímného srdce a z pravé víry se odříkám výše zmíněných omylů a kacířství, proklínám je a zavrhuji vůbec všechny další omyly a odpadlictví odporující Svaté církvi. Přísahám, že v budoucnosti již nikdy tvrditi ni potvrzovati nebudu slovem ni písmem nic, co by mohlo vyvolati podobné podezření proti mé osobě, naopak, pakliže bych získal vědomosti o jakémkoli kacíři nebo osobě z kacířství podezřelé, oznámím to Svaté inkvizici nebo příslušnému inkvizitoru či úředníkovi v místě, ve kterém se právě budu nacházeti. Dále přísahám a slibuji, že splním a vykonám všechna pokání, jaká mi byla či budou Svatou inkvizicí uložena. Kdybych se snad odchýlil (Bože chraň) od kteréhokoliv ze svých slibů. přísah a závazků, podrobím se vší bolesti a trestů, určeným posvátnými předpisy a zákoníky, obecnými i zvláštními, proti podobným hříšníkům. K  tomu mi dopomáhej Bůh a toto jeho Písmo svaté, na které vkládám svoje ruce. 
Já, výše zmíněný Galileo Galilei, jsem se odřekl, přísahal a slíbil, jak výše psáno. Na doklad pravosti podepisuji tento doklad odvolání omylů vlastní svojí rukou, když jsem byl vše slovo od slova přednesl v Římě v klášteře Minervy, v tento dvacátý druhý den měsíce června roku tisícího šestistého třicátého třetího. 
Já, Galileo Galilei, jsme odvolal své omyly, jak je výše napsáno mou vlastní rukou. 
 
Jacob Bronowski, Vzestup člověka, Odeon, Praha 1985